OSNOVNA PRAVILA STUDIRANJA

 

1.      OSNOVNE INFORMACIJE O STUDIJSKIM PROGRAMIMA

1.1   Redoviti sveučilišni preddiplomski studij Metalurgija ima dva smjera: Metalurško inženjerstvo i Industrijska ekologija i traje 6 semestara, odnosno 3 studijske godine, a njegovim završetkom stječe se najmanje 180 ECTS bodova.

1.2  Preddiplomski studij Metalurgija može trajati najviše 6 godina u kontinuitetu, s tim da se mirovanje studentskih obveza ne računa u vrijeme trajanja studija. U 6 godina student mora odslušati i položiti sve ispite te izraditi završni rad i položiti završni ispit.

1.3   Redoviti sveučilišni diplomski studij Metalurgija traje 4 semestra, odnosno 2 studijske godine, a njegovim završetkom stječe se najmanje 120 ECTS bodova.

1.4   Diplomski studij Metalurgija može trajati najviše 4 godine u kontinuitetu, s tim da se mirovanje studentskih obveza ne računa u vrijeme trajanja studija. U 4 godine student mora odslušati i položiti sve ispite te izraditi diplomski rad i položiti diplomski ispit.

1.5  Izvanredni sveučilišni stručni preddiplomski studij Ljevarstvo traje 5 semestara, odnosno 2,5 studijske godine, a njegovim završetkom stječe se najmanje 150 ECTS bodova.

1.6   Stručni studij Ljevarstvo može trajati najviše 5 godina u kontinuitetu, s tim da se mirovanje studentskih obveza ne računa u vrijeme trajanja studija. U 5 godina student mora odslušati i položiti sve ispite te izraditi završni rad i položiti završni ispit.2.      STATUS STUDENTA

2.1   Status studenta dokazuje se studentskom iskaznicom.

2.2   Indeks nije javna isprava kojom se dokazuje status studenta.3.      PRESTANAK STATUSA STUDENTA

3.1   Status studenta prestaje:

a)   završetkom studija,
b)   ispisom sa studija,
c)   ako ne upiše zimski semestar odnosno sljedeću akademsku godinu u propisanom roku,
d)   ako u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari barem 35 ECTS bodova,
e)  isključenjem na temelju stegovne odluke Povjerenstva za utvrđivanje stegovne odgovornosti studenata/polaznika, odnosno Fakultetskog vijeća Metalurškog fakulteta povodom žalbe,
f)  istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, s time da se u vrijeme trajanja studija ne uračunava vrijeme mirovanja obveza studenta,
g)   ako ne položi ispit iz predmeta koji je upisao po drugi put,
h)   u drugim slučajevima predviđenim općim aktima Metalurškog fakulteta.

3.2  Osoba koja izgubi status studenta ne može upisati i nastaviti studij na istom studijskom programu na Metalurškom fakultetu. Metalurški fakultet određuje mogućnost nastavka studija na drugom studijskom programu.  4.      PRAVO NA MIROVANJE OBVEZA

4.1   
Student koji je upisao akademsku godinu/semestar ima pravo na mirovanje obveza u sljedećim slučajevima:
 

  • za vrijeme izvršavanja vojne obveze,
  • za vrijeme trudnoće,
  • za studenticu majku ili studenta oca koji se koriste rodiljnim dopustom do godine dana djetetova života,
  • za vrijeme bolesti koja ga dulje razdoblje sprječava u uspješnom ispunjavanju obveza studija,
  • za vrijeme međunarodne razmjene studenata u trajanju duljem od 30 dana tijekom održavanja nastave, ako student kroz tu razmjenu ne stječe ECTS bodove, te
  • u drugim opravdanim slučajevima sukladno odluci Fakultetskog vijeća Metalurškog fakulteta.

 
4.2   Pravo na mirovanje obveza student stječe odlukom Fakultetskog vijeća Metalurškog fakulteta na temelju podnesenog pisanog zahtjeva (molbe) s obrazloženjem, te pripadajućom dokumentacijom. Zahtjev se podnosi Povjerenstvu za nastavu u roku 14 dana od dana nastanka okolnosti za mirovanje. Student u zahtjevu mora navesti kada su nastupile okolnosti zbog kojih traži mirovanje obveza.

4.3   Studentu se može odobriti mirovanje obveza u trajanju od jedne akademske godine. Vrijeme mirovanja ne računa se u vrijeme trajanja studija.

4.4  Studentu se ne može odobriti mirovanje obveza u određenoj akademskoj godini ako je u toj akademskoj godini izgubio status studenta.

4.5   Za vrijeme mirovanja obveza student može polagati ispite ako je za polaganje tih ispita ispunio uvjete.

4.6   Za vrijeme mirovanja student ne može prisustvovati nastavi niti ispunjavati uvjete za polaganje ispita.

4.7   Nakon proteka mirovanja, student mora slušati i polagati u međuvremenu nastale razlike u nastavnom programu, ako se za vrijeme mirovanja obveza izmijeni nastavni program.5.      POHAĐANJE NASTAVE I NAPREDOVANJE KROZ STUDIJ

5.1   
Nastava se izvodi u dva semestra (zimski i ljetni) prema studijskim programima i izvedbenom planu nastave.

5.2   Nastava se u svakom semestru održava u trajanju od petnaest (15) tjedana.

5.3  Vremenski periodi održavanja nastave i ispita definirani su kalendarom nastave i ispita koji je objavljen na internetskoj stranici Metalurškog fakulteta te oglasnoj ploči.

5.4  Upisom akademske godine student regulira svoj status. Nastavne obveze, odnosno predmete student upisuje semestralno. Iznimno, student koji prvi puta upisuje prvu godinu studija upisuje sve predmete iz prvog i drugog semestra.

5.5   Student može upisati samo one predmete za koje je stekao preduvjete po studijskom programu i izvedbenom planu studija.

5.6   
Redoviti student u jednom semestru upisuje predmete koji sumarno nose 25 - 35 ECTS bodova, sukladno studijskom programu.

5.7   Izvanredni student u jednom semestru upisuje 15 – 35 ECTS bodova.

5.8  Iznimno, redoviti student može upisati manje od 25, a izvanredni manje od 15 ECTS bodova semestralno ako nije stekao preduvjete za upis dovoljnog broja predmeta ili ako mu raspored predmeta koji se izvode u semestru ne odgovara.

5.9   ECTS bodovi stječu se isključivo nakon uspješnog ispunjavanja svih predviđenih obveza, odnosno položenog ispita.

5.10   Upis predmeta može se poništiti samo tijekom prvih dvaju tjedana nastave, i to isključivo iz opravdanih razloga (npr. kolizija u satnici).

5.11  
Upisom pojedinog predmeta, bilo obveznog bilo izbornog, koji pripada studijskom programu student preuzima sve obveze predviđene planom i programom tog predmeta.

5.12  Pohađanje nastave je obvezatno. Student može u tijeku semestra izostati s nastave pojedinog predmeta u iznosu do maksimalno 30 % sati pojedinog oblika nastave, s tim da mora ispuniti sve svoje studentske obveze.

5.13  Nastavnik može uskratiti ovjeru izvršenja nastavnih obveza (potpis) studentu koji je izostao s predavanja, seminara ili vježbi ili nije izvršio druge obveze propisane studijskim programom u većoj mjeri nego što je to propisano u točci 5.12.

5.14  Predmet iz kojeg student nije ostvario potpis u tekućoj akademskoj godini dužan je ponovo upisati i slušati u sljedećoj akademskoj godini u semestru u kom se izvodi nastava iz tog predmeta te ispuniti sve obveze predviđene planom i programom tog predmeta za stjecanje potpisa.

5.15  Predmet iz kojeg je student ostvario potpis, ali nije položio ispit u tekućoj akademskoj godini dužan je ponovo upisati u sljedećoj akademskoj godini u semestru u kom se izvodi nastava iz tog predmeta.

5.16   Ukoliko je student ostvario pravo na potpis iz predmeta u tekućoj akademskoj godini, ali nije položio ispit, dužan je nakon ponovnog upisa predmeta javiti se predmetnom nastavniku tijekom prvog tjedna nastave u novoj akademskoj godini radi reguliranja izvršenja svih obveza predviđenih planom i programom tog predmeta za stjecanje potpisa. Obzirom da je student već stekao potpis tijekom prethodne akademske godine, nastavnik može odobriti studentu davanje potpisa iz tog predmeta tijekom prvog tjedna nastave u novoj akademskoj godini neovisno o pohađanju nastave u semestru.

5.17  Ponovnim upisom predmeta iz kojeg nije položio ispit student ponovo stječe pravo sudjelovanja u kontinuiranoj provjeri znanja putem kolokvija.

5.18   Student ne može više od dva puta upisati isti predmet.

5.19   
Student preddiplomskih ili diplomskog studija koji je ostvario 50 ECTS bodova upisuje drugu godinu studija.

5.20   Student preddiplomskih studija koji je ostvario 110 ECTS bodova upisuje treću godinu studija.

5.21  Ukoliko student preddiplomskih ili diplomskog studija nije stekao pravo upisa u drugu godinu studija, odnosno nije ostvario minimalno 50 ECTS bodova iz predmeta prve studijske godine, ponovo upisuje prvu godinu studija i dužan je najprije ponovo upisati sve predmete prve studijske godine iz kojih nije položio ispit, a potom može upisati predmete druge studijske godine za koje je stekao preduvjete po studijskom programu i izvedbenom planu studija, s tim da zbroj ECTS bodova novih i ponovo upisanih predmeta po semestru ne može biti veći od 35.5.22  Ukoliko student preddiplomskih studija nije stekao pravo upisa u treću godinu studija, odnosno ostvario je 60 ECTS bodova iz predmeta prve studijske godine, ali nije ostvario minimalno 50 ECTS bodova iz druge studijske godine, dužan je najprije ponovo upisati sve predmete  druge  studijske  godine  iz  kojih  nije  položio  ispit,  a  potom  može  upisati predmete  treće  studijske  godine  za  koje  je  stekao  preduvjete  po  studijskom  programu  i izvedbenom planu studija, s tim da zbroj ECTS bodova novih i ponovo upisanih predmeta po semestru ne može biti veći od 35.5.23   Studenti preddiplomskih studija obvezni su odraditi studentsku (stručnu) praksu.6.      ISPITI

6.1   Studentima je omogućeno polaganje ispita iz svih predmeta putem kontinuirane provjere znanja tijekom semestra. Ako se nastava iz pojedinog predmeta sastoji od teorijskog i numeričkog dijela, studentu je omogućena kontinuirana provjera znanja oba dijela nastave u pismenom obliku, samo usmeno, ili pismeno i usmeno. Student nije obvezan polagati ispit iz pojedinog predmeta putem kontinuirane provjere znanja tijekom semestra.

6.2   Student koji je ostvario pravo na potpis iz pojedinog predmeta te zahtijevani minimalni uspjeh na svim kolokvijima za kontinuiranu provjeru znanja tijekom semestra oslobođen je polaganja ispita. Vrednovanje kolokvija i uračunavanje u konačnu ocjenu definirano je izvedbenim planom predmeta.

6.3   Kolokviji za kontinuiranu provjeru znanja tijekom semestra iz pojedinog predmeta ne mogu biti u funkciji dobivanja potpisa o urednom ispunjavanju obveza iz tog predmeta.

6.4   Za studente koji nisu položili ispit putem kontinuirane provjere znanja tijekom semestra ili se nisu odlučili na takav način polaganja ispita, osigurano je polaganje ispita u cijelosti u terminima ispitnih rokova i to u pismenom obliku, samo usmeno, ili pismeno i usmeno.

6.5   Student ne može pristupiti ispitu iz pojedinog predmeta ukoliko nije dobio potpis ili položio ispit iz predmeta koji je preduvjet za pristup polaganju ispita iz tog predmeta.

6.6   Ispit iz pojedinog predmeta polaže samo u pismenom obliku, samo usmeno, ili pismeno i usmeno. Cjelokupni ispit mora završiti u razmaku od najviše 5 radnih dana, osim u posebno opravdanim slučajevima

6.7   Redoviti ispitni rokovi su zimski, ljetni i jesenski i traju svaki najmanje tri tjedna. U svakom redovitom ispitnom roku postoje za svaki predmet najmanje dva ispitna termina. Razdoblje između izlazaka na ispit iz istog predmeta u redovitom ispitnom roku najmanje je osam dana.

6.8   Student prijavljuje ispit iz pojedinog predmeta putem studomata ili osobnog računala najkasnije 4 dana prije ispitnog termina.

6.9   
Student može otkazati prijavu na ispit iz pojedinog predmeta najkasnije 24 sata prije ispitnog termina.

6.10  
Ukoliko student nije na vrijeme odjavio ispit iz pojedinog predmeta ili je odustao od već započetog ispita, u oba slučaja iskoristio je jedan pokušaj polaganja ispita.

6.11  
Upisom predmeta ispit iz tog predmeta može se polagati najviše 4 puta. Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom. Ako ni nakon 4. puta ne položi ispit, student je dužan taj predmet ponovo upisati u sljedećoj akademskoj godini.

6.12  Studenti prediplomskih i diplomskog studija Metalurškog fakulteta mogu na ispitnim rokovima tekuće akademske godine polagati samo ispite iz predmeta upisanih u toj akademskoj godini.

6.13  Pri ponovnom upisu predmeta u sljedećoj akademskoj godini uzima se u obzir broj izlazaka na ispit iz tog predmeta u prethodnoj akademskoj godini. To znači da se svaki 4. izlazak na ispit iz nekog predmeta, sumarno gledajući u obje akademske godine, održava pred ispitnim povjerenstvom.

6.14  
Student koji ni nakon drugog upisa istog predmeta ne položi ispit gubi status studenta.

6.15  
Ukoliko student tijekom mirovanja obveza pristupa ispitu iz nekog predmeta, uzima se u obzir broj izlazaka na ispit iz tog predmeta prije mirovanja.7.      ZAVRŠETAK STUDIJA

7.1   Preddiplomski studiji završavaju polaganjem svih ispita i dovršenjem ostalih studijskih obveza, uključujući obavljanje stručne prakse te izradom završnog rada i javnim polaganjem završnog ispita.

7.2   
Diplomski studij završava polaganjem svih ispita i dovršenjem ostalih studijskih obveza, izradom diplomskog rada i javnim polaganjem diplomskog ispita.

7.3   Nakon završetka sveučilišnog preddiplomskog studija Metalurgija studentu se izdaje diploma kojom stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik / prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) inženjer / inženjerka metalurgije (univ.bacc.ing.met.).

7.4  Nakon završetka sveučilišnog diplomskog studija Metalurgija studentu se izdaje diploma, kojom stječe akademski naziv magistar / magistra inženjer / inženjerka metalurgije (mag.ing.met.).

7.5  Nakon završetka sveučilišnog preddiplomskog stručnog izvanrednog studija Ljevarstvo studentu se izdaje svjedodžba, kojom se stječe akademski naziv sveučilišni pristupnik / pristupnica ljevarstva (pristup.ljev.).

7.6   Svjedodžba, odnosno diploma izdaje se na hrvatskom i engleskom jeziku.

7.7   Uz diplomu, odnosno svjedodžbu izdaje se Dopunska isprava o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku.8.      OPĆA PRAVILA

8.1   Radno vrijeme Studentske referade za studente je od 09:00 do 12:00 sati.

8.2  Potvrde o statusu redovitog studenta (za bilo koju svrhu) dobivaju se najranije sljedeći radni dan nakon predaje uredno ispunjenog zahtjeva. U zahtjevu treba specificirati svrhu (neće se uvažavati zahtjevi s opće određenom svrhom, npr. osiguranje – mora stajati radi li se o obveznom zdravstvenom osiguranju, dopunskom zdravstvenom osiguranju, životnom osiguranju i sl., navesti stipendiju itd.).

8.3
   Molbe se upućuju Povjerenstvu za nastavu putem Studentske referade na obrascu koji je dostupan na internetskim stranicama Metalurškog fakulteta. Uz uredno ispunjen obrazac treba dostaviti i ostalu potrebnu dokumentaciju. Molbe se raspravljaju na sjednici Povjerenstva za nastavu ukoliko su zaprimljene najkasnije 5 dana prije termina sjednice. Termini sjednica Povjerenstva za nastavu dostupni su na internetskim stranicama Metalurškog fakulteta.

8.4   Sve informacije o studijima dostupne su na internetskim stranicama Metalurškog fakulteta i oglasnoj ploči.

8.5   
Studenti imaju pravo i obvezu obraćati se svojim studentskim predstavnicima u Fakultetskom vijeću, kao i voditeljima studijskih godina.

8.6   
Roditeljima, prijateljima i rodbini ne izdaju se potvrde niti bilo kakve informacije vezane za studenta. S podacima se raspolaže u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

__________________________________________________________________________________________________

Detaljne informacije o studiranju mogu se naći u Pravilniku o studiranju na preddiplomskim studijima i diplomskom studiju Metalurškog fakulteta koji možete preuzeti ovdje.

Izmjene i dopune Pravilnika o studiranju na preddiplomskim studijima i diplomskom studiju Metalurškog fakulteta možete preuzeti ovdje.