Natječaj
Natječaj za zapošljavanje jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto viši asistent u znanstvenom području Tehničke znanosti, znanstvenom polju Metalurgija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za procesnu metalurgiju.

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

METALURŠKI FAKULTET

 

raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto viši asistent u znanstvenom području Tehničke znanosti, znanstvenom polju Metalurgija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za procesnu metalurgiju.

 

Uvjet: doktorat znanosti (tehničke znanosti – metalurgija).

Prednost: iskustvo u primjeni elektrokemijskih tehnika u ispitivanjima korozijske otpornosti metala i njihovih legura

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti: životopis, domovnicu/potvrdu o državljanstvu članice EU, diplomu/uvjerenje o stečenom stupnju doktora znanosti, potvrda o radnom stažu, potvrde/ispisi/popis znanstvenih radova kojima se dokazuje ispunjavanje prednosti propisane natječajem. Pristupnici strani državljani moraju priložiti: rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije i dokaz o znanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

 

Razgovor s pristupnicima je obvezan i sastavni dio postupka odabira.

 

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario to pravo, dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

 

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

 

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave u Narodnim novinama, a prijava na natječaj i dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo u elektroničkom obliku na e-mail adresu: dekanat@simet.unizg.hr s naznakom ''PRIJAVA NA NATJEČAJ – VIŠI ASISTENT''. Svi dokumenti moraju biti potpisani i skenirani.

 

 

V. d. dekana Metalurškog fakulteta

 

 

Prof. dr. sc. Nikola Mrvac

Sisak, 29. svibnja 2024. godine

UNIVERSITY OF ZAGREB FACULTY OF METALLURGY

announces

PUBLIC CALL FOR EMPLOYMENT

for one executor (m/f) for the position of Senior Assistant in Technical Sciences, scientific field of Metallurgy, on a fixed-term basis, full-time, at the Department of Process Metallurgy.

Requirement: PhD (Technical Sciences - Metallurgy). Preference: Experience in the application of electrochemical techniques in corrosion resistance testings of metals and their alloys.

Applicants, along with their application for the competition, should attach: curriculum vitae, citizenship certificate/EU member certificate, diploma/certificate of obtained PhD degree, work experience certificate, certificates/prints/list of scientific papers proving compliance with the advantages prescribed by the competition. Foreign applicants must attach: a decision on the recognition of foreign educational qualifications and proof of knowledge of the Croatian language at level C2 according to the Common European Framework of Reference for Languages.

Interview with applicants is mandatory and an integral part of the selection process.

An applicant who has the right to employment preference according to special regulations is obliged to refer to this right in the application for the competition and has priority over other applicants only under equal conditions. In order to exercise this right, the applicant must attach all the necessary documentation prescribed by law confirming this, as well as the decision on the recognized status, or the confirmation of the recognized status from which the mentioned right is visible, and proof of unemployment.

A complete application is considered to be an application that contains all the data and attachments listed in this competition. An applicant registered for the competition will be considered only a person who submits a timely and complete application with all attachments and meets the formal requirements of the competition. Incomplete and untimely applications will not be considered, nor will the submitters of incomplete applications be asked to supplement their application. Persons who submit incomplete or untimely applications for the competition and persons who do not meet the formal requirements of the competition will not be considered applicants registered for the competition nor will they be informed about the results of the competition.

The competition is open for 30 days from the date of publication in Narodne novine (Official Gazette), and applications for the competition and evidence of meeting the requirements are submitted exclusively in electronic form to the email address: dekanat@simet.unizg.hr with the subject ''APPLICATION FOR COMPETITION - SENIOR ASSISTANT''. All documents must be signed and scanned.

Acting Dean of the Faculty of Metallurgy

Prof. Nikola Mrvac, PhD, Sisak, May 29, 2024

 

Natječaj
SIMET